วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

-วิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
-รหัสวิชา TN 8405
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
-สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
-(Technology Educational and Innovation)
-คณะครุศาสตร์
-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์มงคล ภวังคนันท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

po